شير توپي يا گازي شيرهايي با حركت چرخشي مي باشند كه در آنها از مجرابندي كه به شكل كروي مي باشد استفاده مي شود. كه اين مجرابند ها براي باز و بسته كردن جريان مورد استفاده قرار مي گيرد.